Sunday, September 25, 2011

மேடை நாடகங்கள் மற்றும் தொலைக்காட்சி நாடகங்கள் மூலம் பிரபல்யம் பெற்றவர் அமரர் கே.கோவிந்தராஜ்

Nkil ehlfq;fs; kw;Wk; njhiyf;fhl;rp ehlfq;fs; %yk; gpugy;ak; ngw;wtu; mkuu; Nf.Nfhtpe;juh[; (1959 - 2009)

njsptj;ij N[hrg;

kiyaf ,yf;fpak; xU cj;Ntfj;Jld; Nkw;fpsk;gpa mWgJfspy; xU khztdhf> ,yf;fpa thrfdhf ,Ue;jtu; Nf.Nfhtpe;juh[;.

khj;jis mq;Fk;Gw Njhl;lj;jpy; 1949 ,y; gpwe;jtu;> mtuJ je;ij ngUkhs; fpU];zrhkp xU nghyp]; cj;jpNahfj;ju;. jpUkzj;jpd; gpd; nghyp]; cj;jpNahfj;ij cjwp js;sptpl;Lj; Njhl;lj;Jf; fzf;Fg;gps;isahdtu;.

Njhl;lj;Jg; ghlrhiyapy; Ie;jhtJ tiu gbj;j Nfhtpe;juh[; vd;ry;nfhy;y K];ypk; kfhtpj;jpahyak;> wk;Gf;vy K];ypk; kfhtpj;jpahyak; khj;jis MNyhf;f tpj;jpahyak; Mfpatw;wpy; fy;tp gapd;whu;.

1968 y; jpdnkhU rpWfijj; jpl;lj;jpd; %yk; vOj;Jyfg; gpuNtrk; nra;jhu;. ,e;j kf;fspd; Jau; fz;L FKWk; neQ;R ,tUila vOj;JfSf;F xU rf;jpahf mike;jJ.

jpdfud;> tPuNfrup> rpe;jhkzp> fhq;fpu];> Rlu;> fjk;gk; vd;W vOjj; njhlq;fpdhu;. tPuNfrupapd; kiyafr; rpWfijg; Nghl;b> fiyxsp Kj;ijah gps;is rpWfijg; Nghl;b> Jiutp jpdfud; rpWfijg; Nghl;b Mfpatw;wpy; ,tUila fijfs; gupR ngw;wd. 1970ypUe;J 1981 tiu tPuNfrupapy; gzpGupAk; tha;g;G ,tUila ,yf;fpag; gq;fspg;gpw;Fkhd xU tha;g;ghf mike;J tpl;lJ.

kiyehl;L vOj;jhsu; kd;wk; ntspapl;l gupR ngw;w rpWfijfspd; njhFjpahd fijf;fdpfs; ntspaPl;bd; NghJ kd;wr; nrayhsu; v];.vk;.fhu;Nkfk; mtu;fSf;F tyJfukha; epd;wtu;.

tPuNfrup aho;g;ghzf;fpisapy; ,Ue;jNghJ K.epj;jpahde;jd; mtu;fs; ntspapl;l ehkpUf;Fk; ehNl> xUf;$ilf;nfhOe;J> tPlw;wtd; Mfpa E}y;fs; ntspaPl;bd; gpd;dzpapy; ngUk; gq;fhw;wpatu;.

rpupj;jpud; gj;jpupifapy; fq;Fyd; vd;Dk; ngaupy; Fd;wpypUe;J vd;Dk; gFjpiar; nra;jhu;. fjk;gj;jpy; kiyfspd; gpd;dhy; vd;Dk; gFjpiar; nra;jhu;. jpdfudpy; fq;Fyd; gf;fk; vd;Dk; gj;jpia vOjp te;jhu;. fq;Fyd; gf;fk; E}UthFk; Kaw;rpfs; elf;fpd;wd.

grpahtuk; vd;Dk; rpWfijj; njhFjpAk; (1996)> Njhl;lj;Jf; fjhehafu;fs; vd;Dk; eilr;rpj;jpu E}Yk; (1998 - Jiutp) ,tUila E}y;fshf ntspte;Js;sd. grpahtuk; E}Yf;F kj;jpa khfhz rigapd; rh`pj;jpa tpUJk;> aho; ,yf;fpa tl;lj;jpd; rhd;wpOk; fpilj;Js;sd.

grpahtuk; ,e;j kiyaf kf;fSf;F Ntz;Lk; vd;W flTis kd;whLk; kdk; nfhz;ltuhf ,Ue;jtu;.

ghujp $lj;jhd; rf;jpaplk; VNjNjh tuk; Nfl;lhd;.

ty;yik jhuhNah - ,e;j
khepyk; gaDw

tho nrhy;yb rptrf;jp vd;Wk; tapw;Wf;Fr; Nrhwpl Ntz;Lk; - ,q;F thOk; kdpjUf; nfy;yhk; vd;Wk; guhrf;jpaplk; Ntz;Lfpwhu; ghujp.

grpah tuk; Ntz;Lk; vd;W Nfl;fpd;whu; Nfhtpe;juh[;. NrhW NjLtijNa tho;f;ifahff; nfhs;shky; NtW rpe;jidfis Nkw;nfhs;s NrhW NjLtij tpl Ntz;Lk;. mjw;fhfj;jhd; grpah tuk; Ntz;Lk; vd;gJ mtuJ vz;zk;.

gj;jpupif vOj;Jf;fis tplTk; thndhyp> njhiyf;fhl;rp> Nkil Mfpa jsq;fis jdJ gilg;gpw;fhf kpFe;j yhtfj;Jld; gad;gLj;jpf; nfhz;l xU muq;fpay; fiyQu; ,tu;.

,tUila kiyNahuk; tPRk; fhw;W vd;Dk; njhiyf;fhl;rp njhlu; ehlfk; mur &gth`pdp njhiyf;fhl;rpapy; 13 thuk; njhlu;e;J xspg;gug;ghdJ. ve;j xU ,yq;ifj; jkpo; njhiyf; fhl;rp ehlfKk; ,Jtiu ,j;jid ePz;lehs; xspg;gug;ghdjpy;iy vd;gJ xU Kf;fpakhd jfty;.

,e;j 13 thu ehlfj; njhlUf;fhf kidtp> kf;fis kwe;J &gth`pdp jkpo; ehlf jahupg;ghsu; tpf;Nd];tud; kw;Wk; ebfu; FOtpdUld; khjf;fzf;fpy; kiyafj;jpd; Njhl;l Gwq;fspy; ,e;j ehlfj;Jf;fhf mtu; Nkw;nfhz;l mu;g;gzpg;G ghuhl;Lf;FupaJ.

,yq;ifapd; gpugy ehlff; fiyQu;fshd uhkjh];> uh[ghz;bad;> v];.vd;.jduj;jpdk; v];.fe;ijah Nghd;w Kf;fpa ebfu;fs; Kf;fpa ghj;jpuj;jpy; ebj;j ehlfk; ,J.

kiyNahuk; tPRk; fhw;W Nghd;W ve;jnthU kiyehl;L ehlff; fiyQNuh vOj;jhsNuh> njhiyf;fhl;rp vd;w Clfj;ij ,e;j msTf;F gad;gLj;jtpy;iy.

kiyafj;jpd; ,Ue;j Kf;fpa vOj;jhsu;fs; vtUf;Fk; ,y;yhj xU mwpKfj;ijAk; gpugy;aj;ijAk; ,e;j njhiyf;fhl;rp ehlfk; ,tUf;F <l;b nfhLj;jJ. njhiyf;fhl;rp vd;Dk; Clfj;jpd; rf;jp mJ.

kiyNahuk; tPRk; fhw;iw njhlu;e;J mWk;G> khg;gps;is te;jhu;> GJf;FLk;gk;> jpUg;gk;> kdpju;fs; ey;ytu;fs; Nghd;w njhiyf;fhl;rp ehlfq;fis ,tu; mwpe;jpUf;fpwhu;. ehk; ahUf;fhf fiyfis gilf;fpNwhNkh mJ me;j kf;fis nrd;wila Ntz;Lk; vd;gjpy; kpfTk; ftdk; nfhz;bUe;jtu;. ,tu; mjdhy; jhd; thndhyp njhiyf;fhl;rp Nil Mfpatw;wpd; %ykhf ,e;j kf;fSf;fhd rPu;j;jpUj;j fUj;Jf;fis ,tu;fsplk; nfhz;L nry;Yk; Af;jpia ,tu; ifahz;lhu;.

gzp%l;lk; tpof tpy;iy ePz;l thndhyp fij trdq;fs; kl;Lk; ,d;wp rpy ghj;jpuq;fisAk; ,tu; Vw;W ebj;jpUe;jJ Fwpg;gplj;jf;fJ.

rf;jp b.tp.apy; ep[j;jpd; epoy; vd;Dk; ehlfj; njhlu; jdpj;jdp ehlfkhf 16 thuq;fs; xspgug;gg;gl;ld.

,wg;gjw;F Kd;gjhf ntspte;j ,tUila E}y; Jiutp ntspapl;l Njhl;lj;J fjhehafu;fs;. mjpy; gytpjkhd Njhl;lj;J kf;fis Kg;gJf;Fk; Nkw;gl;l fjhg;ghj;jpuq;fshf tbj;J vOjg;gl;l xU eilr;rpj;jpu E}y;.

vj;jidNah ,y;yhikfSf;F kj;jpapYk; tho;itj; NjLk; ,e;jj; Njhl;lj;J kf;fis Njhl;lj;J fjhehafu;fshfTk;> tupj;Jf; nfhs;Sk; mupa kdk; ,tUilaJ.

,iwr;rpg; ngl;b Vfhk;guk;
kUe;Jg; ngl;b ngUkhs;
Fjpiuf;fhuf; fjpu;Nty;
tPuhr;rhkp Nk];jpup
rpy;f; tpw;Fk; rPdf; $l;lhsp
tl;bf;filgha;
ghl;Lf;fhu Nty;rhkp. vd;W vj;jid ghj;jpuq;fs; ,e;j eilr;rpj;jpuj;Jf;Fs;

eilr;rpj;jpuk; vd;gJ ciu eil ,yf;fpaj;jpy; xU jdp cUtk;.
jkpopy; ,e;jj; Jiwapd; Kjy;tuhff; nfhs;sg;gLgtu; t.uh.

tho;f;ifr; rpj;jpuq;fs; vd;Dk; t.uh.tpd; eilr;rpj;jpu E}y; 1940 ,y; etAfg; gpuRhyaj;jpduhy; ntspaplg;gl;lJ.

<oj;jpy; aho;g;ghz kz; kzk; fko eilr;rpj;juq;fis mwpKfg;gLj;jpatu; rhdh.

1040 fspy; <oNfrupapy; ntspte;j ,itfis njhFj;jjd; gadhf gupahupguku;vd;w ngaupy; ,J E}YU ngw;wJ.

kiyafj;ijg; nghWj;jtiu rp.tp.NtYg;gps;is Mq;fpyj;jpy; vOjpa Born to Labour 28 kiyafg; ghj;jpuq;fis mitfSf;NfAupa gyq;fs;> gytPdq;fSld; mwpKfg;gLj;JfpwJ. ciof;Fk; kf;fs; gw;wpa ,e;j eilKiwr; rpj;jpuq;fs; me;j kf;fspd; nkhopapNyNa nrhy;yg;gl;bUe;jhy; vt;tsT Neu;j;jpahf ,Uf;Fk; vd;w %jwpQu; vg;.b.rpy;th Nghd;Nwhupd; Mjq;fk; Nf.Nfhtpe;juh[dpd; Njhl;lj;Jf; fjhehau;fs; E}y; %yk; ntF mw;Gjkhf mfw;wg;gl;Ls;sJ.

,tUila muq;fpaw; Mu;tk; ,e;j Njhl;lj;J kdpju;fis ehlfj;jpy; tUk; ghj;jpuq;fshf;fp fjhehafu;fshf nfsutg;gLj;Jk; kdk; nfhz;ltuhf mkuu; Nf.Nfhtpe;juh[; tpsq;fpAs;shu;.

<oj;J Nkil ehlfj;Jiw jdf;nfd xU ehlf tuyhw;iw nfhz;Ls;sJ vd;gjidAk; me;j tuyhW aho;g;ghzk;> kl;lf;fsg;G gpuNjrj;ij ikakhff; nfhz;ljhfTk; gy;fiyf;fof ehlf muq;Ffis ikakhff; nfhz;ljhfTk; ,d;W Gyk;ngau;e;Njhu; trpf;Fk; Nkiy Njr ehLfis ikakhff; nfhz;ljhTk; tsu;e;J te;Js;sij ehlfj;Jiwapy; guPl;irakhNdhu; ed;F mwptu;.

,tu;fs; midtUNk tlf;F> fpof;F kw;Wk; gy;fiyf;fof tl;lj;ij Nru;e;jtu;;fs;. ,tu;fsJ gq;fspg;Gf;fs; VNjhnthU tpjj;jpy; Ra tuyhw;W E}y;fshf> Ma;T E}y;fshf muq;fpaw; rQ;rpiffspd; fl;Liufshf ,d;Dk; gy tpjq;fspy; Mtdg;gLj;jg;gl;Nl te;Js;sd.

nfhOk;gpYk; kw;Wk; kiyafj;jpYk;> kiyafj;jpy; ,Ue;J te;J nfhOk;gpYkhf xU Gjpa tifahd ehlfg;Nghf;fpid Vw;gLj;jp ,af;fp> ,aq;fp tsu;e;J tUfpd;wJ. ,tu;fsJ nraw;ghLfisAk; Fiw epiwfisAk; NkNy Fwpg;gpl;l tlf;F fpof;F kw;Wk; gy;fiyf;fofq;fisr; rhu;e;j ehlf [Ptpfs; ftdj;jpy; nfhz;ljhfNth jq;fsJ E}y;fs; Ma;Tfs; fl;Liufspy; mitg; gw;wp vOjpajhfNth fUj;J $wpajhfNth ehd; mwpe;j tiuapy; VJkpy;iy.

mg;Ngu;g;gl;l fhyj;jpy; ,e;J fyhrhu mYty;fs; jpizf;fsk; elhj;jpa jkpo; ehlftpohtpy; ,tUila Njhl;lj;J uh[hf;fs; (1996) %d;whtJ guprpidAk;> ft;thj;Jf; fj;jp (1998) Kjy; guprpidAk;> ntspr;rk; njupfpwJ (2002) %d;whtJ guprpidAk; ngw;Wf; nfhz;ld.

kiyehl;L vOj;jhsu; kd;wk; kw;Wk; muq;fpay; nraw;ghl;Lf;fhf cUthf;fpa ftpd;fiy kd;wk; Mfpatw;wpd; nrayhsuhfTk; gzpahw;wpAs;shu;.  Nf.Nfhtpe;juh[pid 24.09.2006 jpdkpd ghyk; vd;Dk; gFjp %yk; mwpKfk; nra;J rpq;fs mgpkhdpfSf;F mwpKfk; nra;J itj;jJ

kiyaf kf;fs;> grpahtuk; ngw;Wj; Njhl;lj;J uh[hf;fshf@ Njhl;lj;jpd; fjhehafu;fshf khw Ntz;Lk; vd;gjpy;  kpFe;j Mu;tKk;> mf;fiwAk;> <LghLk; nfhz;ltu; jpU.Nf.Nfhtpe;juh[;.

No comments:

Post a Comment